ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แรกเริ่มก่อตั้งจากหลักสูตรคบ. (สุขศึกษา) จากนั้นปรับปรุงเป็นหลักสูตร วทบ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)   วทบ.(สุขศึกษา)  วทบ.(สาธารณสุขชุมชน)  และ สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) ในปัจจุบันตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2551    ปรับปรุงหลักสูตรจาก วทบ.(สุขศึกษา) เป็น วทบ. สาธารณสุขชุมชน มีอาคาร 5 ชั้น 1  เป็นที่ทำการของสาขาวิชา


ปี พ.ศ. 2556    ปรับปรุงหลักสูตร วทบ.(สาธารณสุขชุมชน) อีกครั้ง โดยยังคงชื่อหลักสูตรเดิมไว้ และเปลี่ยนที่ทำการของสาขาวิชาจากอาคาร 5 ชั้น 1 มาเป็นอาคาร 2 ชั้น 1 โดยที่อาคาร 2 นั้นเป็นอาคาร 3 ชั้น เมื่อได้รับการปรับปรุงจึงให้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน(ชื่อเดิมในขณะนั้น) ย้ายเข้าไปใช้เป็นที่ทำการ จนถึงปี พ.ศ. 2559


ปี พ.ศ.2559 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้อาคารใหม่ในชื่อ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) ซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 10 ชั้น สาขาวิชาฯ จึงได้ย้ายที่ทำการ พร้อมทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมดไปยังอาคาร 22 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน


ปี.พ.ศ. 2560    สาขาวิชาได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ โดยให้ใช้ชื่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) เริ่มทำการเรียนการสอนในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61)