บริการวิชาการ

http://ph.bru.ac.th/2018/09/10/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7/

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน(สะอาดบุรี)