บุคลากร

   
 

อาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา คงนันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  นามวิชา

(รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)

อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล

(ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)

อาจารย์สุภาพ  บุญมี

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

อาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ

(หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล)

   
  อาจารย์ธนาฏย์ อามาตย์มุลตรี