ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเครือข่ายสาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 7

26 ตุลาคม 2561  อาจารย์เสกสิทธิ์ ดวงคำ และอาจารย์ธนาฏย์ อมาตย์มุลตรี และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือสาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีประเด็นสำคัญของการประชุมอยู่ที่การหารือเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายฯ และการจัดงานกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะเป็นเจ้าภาพ

แชร์ข่าวนี้