ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขศาสตร์บริการวิชาการสร้างความตระหนักการจัดการขยะแก่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

10 กันยายน 2561  อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล และอาจารย์เสกสิทธิ์ ดวงคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเชิญจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เพื่อบริการวิชาการในหัวข้อ  “การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะ” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และ        เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน กิจกรรมมีทั้งการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการขยะภายในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ต่อไป

แชร์ข่าวนี้