ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

31 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายแนะนำหลักสูตร แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา และแนวทางการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขโดยตัวแทนศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ   โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน

แชร์ข่าวนี้